Reactie Perspectiefnota 2017

Geacht College, raad en andere belangstellenden,

Met plezier heeft de VVD de Perspectiefnota 2017 gelezen, waarbij vooral de uitnodiging naar de raad om met nieuwe initiatieven te komen de VVD uitdaagt. Het daagt de VVD uit om met nieuwe ideeën te komen als aanvulling op het coalitieakkoord.

Het college geeft aan dat er door de goede resultaten ruimte is ontstaan voor aanvullingen op het coalitieakkoord. Precies daar zit nu het probleem voor de VVD, het coalitieakkoord is in beton gegoten en biedt, gelet op het beperkte resterende budget voor nieuw beleid, ons weinig ruimte voor nieuwe initiatieven.

Toch komt de VVD met een aantal ideeën en spreekt de wens uit daar een constructief debat over te hebben met de raad en het college.

GLASVEZEL

De VVD gaat ervan uit dat de werkzaamheden en realisatie in 2017 plaats gaat vinden, zeker nadat gisteren bekend is geworden dat de provincie 10 miljoen euro leent aan Sterk Midden-Drenthe.  Wel op voorwaarde dat de gemeente Midden-Drenthe 2,75 miljoen euro leent. Na alle behaalde hindernissen mag deze laatste niet het struikelblok worden voor Sterk Midden-Drenthe.

WELSTANDSCOMMISSIE

Met het uitzicht op Beilen-Oost en de nieuwe omgevingswet wil de VVD voorstellen de welstandscommissie op te heffen. Op basis van de gedachte dat bij het uitwerken van de plannen zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de punten die in de nota zijn aangegeven. Deze hoeven niet weer in de welstandscommissie getoetst te worden.

OPENBARE RUIMTEN

Onlangs heeft de raad een nieuw groenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan betreft alleen de gebieden binnen de bebouwde kom. In het kader van de veiligheid vraagt de VVD ook aandacht voor de openbare ruimte in het algemeen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Slechte bermen en onvoldoende gesnoeide bomen langs de wegen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wij stellen voor om meer aandacht en budget voor bermverharding en groenbeheer om gevaarlijke verkeerssituatie weg te nemen en te voorkomen.

De conclusies van het rekenkamerrapport waren helder en duidelijk. Aan nieuw beleid wordt inmiddels gewerkt. De VVD maakt overigens wel duidelijk dat het inlopen op de achterstand in het wegenonderhoud nog niet is voltooid. Dat met versoberen van het onderhoud de achterstand verder oploopt mag ook duidelijk zijn.

Dat is ook de reden dat wij meer budget voor onderhoud van wegen en bruggen beschikbaar willen stellen. Het nieuwe beleid dat door de werkgroep wordt voorbereid moet daarin maatgevend zijn.

Positief is de VVD over de aanleg van het fietspad langs het Oranjekanaal. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

De entree van Beilen bij afslag 30 wordt verbeterd met een rotonde. De VVD vindt dat de onderdoorgang van het viaduct verruimd moet worden zodat er een natuurlijke verbinding ontstaat met de al bestaande rotonde. De doorgang is te laag en voldoet niet aan de landelijk geldende maatstaven. Verdiepen van de weg zou hier de oplossing zijn. Ook tussen Beilen en Westerbork is indertijd, door de provincie, voor deze oplossing gekozen.

 Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs.

De VVD juicht het toe dat na veel onderhandelen er nu overeenkomst is over het verder ontwikkelen van de nieuwbouw. Een belangrijke ontwikkeling voor de kwaliteit van Beilen en de directe omgeving. De VVD is geen voorstander van een architectonisch hoogstandje in onze plattelandsgemeente, maar gaat voor een kwalitatief en betaalbaar plan binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

 Ontwikkeling centrum Beilen.

Het advies van de VVD is om een werkgroep van ondernemers, ambtenaren en politici te vormen die gaat uitzoeken hoe er een impuls gegeven kan worden aan het centrum in de richting van beleving waar commerciële en culturele activiteiten elkaar versterken.

Mogelijk kan dit ook haar vervolg vinden in de centra van Westerbork en Smilde.

Recreatie en toerisme.

In uw reactie geeft u aan dat deze sector bijdraagt aan de leefbaarheid in onze gemeente en belangrijk is voor de werkgelegenheid. Dit onderschrijven wij als VVD volledig maar hier past niet bij de verhoging van de toeristenbelasting. Juist nu dat er minder toeristen in onze gemeente komen is het belang dat er geen verdere verhoging plaats vindt.

Verder melden wij dat de fractie meer dan normale belangstelling heeft voor de permanente bewoning in bepaalde recreatieparken, wij als fractie komen daar op een later tijdstip op terug.

Sportbeleid.

In het sportbeleidsplan hanteren wij de NOC/NSF norm.

Zinsnede uit de nota kunstgrasvelden:

Soms kan het noodzakelijk zijn om kustgrasvelden aan te leggen omdat er en gebrek is aan capaciteit (geobjectiveerd door hantering van de NOG*NSF normen) . Dat gebrek aan capaciteiten kan meerdere oorzaken hebben. De velden kunnen bijvoorbeeld liggen in een woonwijk en de mogelijkheden tot uitbreiding zijn niet meer aanwezig. De capaciteit kan dan vergroot worden door de aanleg van een kunstgrasveld. Kunstgras is altijd bespeelbaar en er kan op worden getraind en gespeeld. Aparte trainingsvelden zijn dan niet meer noodzakelijk. De problematiek komt vooral voor in grote steden. Toch is het in Drenthe niet uitgesloten, Met name bij clubs in kleine dorpen kan het soms lastig zijn om uit te breiden omdat er bijvoorbeeld waardevol gebied verloren gaat met aanleg van extra velden.

Meerjaren begroting

Ons meerjarenperspectief is rooskleuriger dan het college aangeeft. Door de te verwachten extra uitkering uit het Gemeentefonds in de komende jaren met plus minus 700.000 euro zal er tot en met 2020 naar verwachting een overschot zijn van 416.000 euro .

De VVD concludeert dat er te weinig investeringen zijn opgenomen voor werkgelegenheid en economie. Het getuigd van lef als er meer geïnvesteerd wordt in de economie en werkgelegenheid door het college en hiermee tevens een positief signaal afgeeft aan de ondernemers van MD.

OZB

De VVD  kan zich vinden dat de OZB alleen met een inflatiepercentage aangepast wordt.

Lijkbezorging

Met de voorgestelde bezuiniging van 20.000 euro kunnen wij niet instemmen. Daarnaast vindt de VVD dat de tarieven voor begraven in onze gemeente al te hoog zijn.  Het is niet juist om de exploitatiekosten van de oudere begraafplaatsen, waar alleen graven zijn die eeuwigdurend zijn uitgegeven, in de berekening van de hoogte van de begrafenisrechten worden meegenomen. Ook in andere gemeenten zien we eenzelfde gedragslijn.  Wij zullen zo nodig daar in een later stadium op terug komen.

Bagger

Bagger staat in de nota opgenomen als een structurele post, dit kan incidenteel gefinancierd worden waardoor er een grotere structurele ruimte ontstaat voor het doen van nieuwe investeringen.

Voetpad Nieuw Balinge

Het bedrag van 30.000 euro voor de aanleg van een voetpad langs de Haarweg in Nieuw balinge kan vanuit de reserve Woon- en leefomgeving gefinancierd worden. Dit overeenkomstig het beleid dat dergelijke voorzieningen vanuit deze reserve worden gefinancierd. 

Voorzitter dit voor wat betreft de eerste termijn. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van de andere partijen en spreken nogmaals de wens uit voor een constructief debat met respect voor ieders inzet.