Reactie algemene beschouwingen 2017

Wij Drenten zijn trots op onze provincie waar wij wonen, werken en recreëren.

De provincie die zich sterk maakt voor de fietspaden, paardenroutes en wandelknooppunten.

Om ons heen zijn er grote kernen, zoals Emmen met Wildlands. Daarnaast is Assen geselecteerd om een pilot te starten. Het doel is het centrum aantrekkelijker maken middels een herinrichtingtraject.

Onze provincie toont lef!

De Drenten gaan voor vernieuwing en innovatie en stappen over hun eigen schaduw heen. Dat is ons Drenthe wat wij koesteren. Dat is waar wij zeker in Midden-Drenthe trots op zijn.

De laatste jaren waren gewoon zwaar. De lange financiële crisis gaf veel onzekerheid en dat was ook in veel huiskamers in Midden-Drenthe. Alle veranderingen gaven veel onzekerheid bij elke inwoner van Midden-Drenthe.

De grote hervormingen zijn klaar. Ze deden pijn, veel bezuinigingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit alles laat ons nu een begroting zien voor 2017 met een klein positief resultaat. We kunnen weer vooruitkijken. We kunnen weer plannen maken. Rustig aan bouwen aan de toekomst. Stap voor stap.

De begroting voor 2017 laat een positief saldo zien. Veel belangrijker vindt de VVD dat de meerjarenraming een positieve uitkomst laat zien. Dit geeft ruimte voor nieuwe plannen. De school voor voortgezet onderwijs in Beilen. Maar ook om innovatieve ontwikkelingen binnen de gemeente brengen. Hoe mooi zou het zijn als een robot het eerste klantcontact heeft in de heringerichte hal van het gemeentehuis. Misschien stoppen met bezuinigen? We investeren nu al in glasvezel. We weten dat snel internet noodzaak is voor alle inwoners om de ontwikkelingen in de zorg en economie bij te houden. Ook Midden-Drenthe is toe aan vernieuwingen.

De economie trekt iets aan. Ondernemers gaan weer investeren. De werkgelegenheid neemt toe. Ook de re-integratie van mensen die lang thuis zitten is weer mogelijk, precies zoals de participatiewet zegt: “ieder mens telt mee”. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol en zijn onmisbaar in Midden-Drenthe. De Drent kijkt om naar elkaar en hun omgeving, noaberhulp is ons niet vreemd. De Drent is trots op zijn dorp en provincie.

Natuurlijk gaat niet alles goed. De VVD maakt zich zorgen om Beilen Oost. Een duurzame woonvorm is de toekomst en daar heb je lef voor nodig. De VVD vraagt zich af hoeveel mensen er komen die lef tonen.

De uitvoering van de structuurvisie loopt door in 2017 en vraagt veel van de Westerborkers. Komt er wel of niet een koepel op het Van Weezelplein? De VVD vindt de historische waarde van deze brink belangrijk.

Recreatie en toerisme is een sector die bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente. Meer banen creëren in deze sector; 10% en dat is 60 banen meer per jaar. Inspelen op de wensen van de klant. Belangrijk omdat de klant kritisch is op het gebied van uitgaven. Mooie ideeën, maar past daar wel een verhoging van de toeristenbelasting bij? De VVD vindt van niet! Hierover motie.

Het vraagstuk over de permanente bewoning ligt nog ter besluitvorming voor de raad. Krijgt de gemeente er een D bij? Komt er door ‘Dichtbij’, ‘Daadkracht’ en ‘Duidelijk’ een Dubbelbestemming voor bungalowparken?

De voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet zijn al volop bezig . Deze wet vraagt om een geheel andere houding en aanpak van het omgevingsrecht. Met Beilen Oost en de permanente bewoning in het zicht wordt het tijd de welstandscommissie de laan uit te sturen.

Voor dé fietsprovincie van Nederland zijn veilige fietspaden essentieel. Goede en veilige fietsverbindingen versterken de veiligheid, economie en het toerisme. Het GVVP voorziet hier deels in. We gaan er vanuit dat het fietspad langs de Mussels in 2017 gerealiseerd wordt. Verder is de VVD voorstander van een fietspad Hijken - Hooghalen. Nu al wijzen wij erop dat bij de evaluatie van het GVVP t.a.v. de aanleg en het onderhoud álle fietspaden expliciet in beeld komen. Alleen langs dit pad kunnen we ‘Drenthe Dé Fietsprovincie van Nederland’ realiseren.

Bij de uitvoering van het GVVP valt het de VVD op dat de uitvoering niet gebeurt zoals bepaald is door de raad. Wij staan voor duidelijkheid en afspraak is afspraak. Het lijkt er op dat de uitvoering van het plan afwijkt.

Bij wegenonderhoud moeten gevaarlijke situaties snel en adequaat worden opgelost. De VVD is voorstander van goede oplossingen die duurzaam zijn. Waarbij nieuw beleid van de werkgroep maatgevend moet zijn. Geen lapwerk!

In deze begroting wordt de realisatie van de rotonde bij afslag 30 van de A28 benoemd. De VVD vindt dat er een verbinding gemaakt dient te worden met de rotonde aan de westkant van de A28. Hierbij moet de weg tussen de twee rotondes verdiept worden zodat de doorrijhoogte voldoet aan de wettelijke eisen. Hierover amendement.

De VVD wil een doorgaande leerlijn in Midden-Drenthe behouden. Wij zijn voorstander van nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs. De raad heeft nog niets besloten over de definitieve locatie van de bouw. Door te bouwen over het water zet de gemeente alle andere opties voor het gebruik van het water overboord, zoals waterrecreatie. De VVD ziet meer in een locatie die de regiofunctie versterkt. Bijvoorbeeld bij het station waar de gemeente grond in eigendom heeft.

Al in onze reactie op de perspectiefnota hebben wij gezegd dat een werkgroep van ondernemers, politici en ambtenaren moet uitzoeken hoe een impuls gegeven kan worden aan de beleving van het centrum van Beilen. Dit is de ‘D’ van dichtbij. Een economisch hart waar economische en culturele activiteiten elkaar versterken. Met het verstrijken van de tijd wordt dit steeds urgenter. De ervaringen van Beilen kunnen daarna in de centra van Westerbork en Smilde herhaald worden.

De begroting spreekt over handhaving van de bestaande begraafplaatsen. De VVD wil dat er toekomstgericht wordt gedacht bij dit onderwerp. Daarom moet er een onderzoek gestart worden naar de veranderende wensen op dit terrein. Mensen moeten keuzevrijheid krijgen reactie op begroting 2017 over de vorm en kwaliteit van de wijze van begraven of cremeren. De begroting spreekt alleen in kwantitatieve termen. De VVD wil dat ook de kwaliteit wordt aangepast aan de huidige tijdsbeeld.

De VVD vindt de begraafrechten te hoog. Deze zijn hoog in vergelijking met andere gemeenten. De exploitatiekosten van afgesloten begraafplaatsen drukken op het totale post ‘onderhoud begraafplaatsen’. Als deze kosten worden gedekt door het groenonderhoud dan kunnen de tarieven voor de begraafplaatsen worden verlaagd.

Wij Drentse VVD’ers zien dat het beter gaat met de economie. Een sterke economie staat aan de basis van veel andere beleidsterreinen. Maar wij zien ook dat we er nog niet zijn. We kunnen niet stilzitten. Veel zaken veranderen snel, zoals het consumentengedrag. Dit vraagt om Lef, Trots en Vernieuwing. Dit moet tot uiting komen in creatieve en innovatieve oplossingen.

De VVD wil met Midden-Drenthe stap voor stap vooruit met de ‘D’ van Dichtbij. Dichtbij de inwoners van Midden-Drenthe. Wij willen dat Midden-Drenthe en onze provincie een plek blijft waar wij met trots en plezier wonen, werken en recreëren.