Veiligheid en leefbaarheid op bungalowparken onder de aandacht

Beilen, 1 november 2016

Inleiding

Zaterdag 29 oktober 2016 is er een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraad en een aantal vakantieparken in Midden-Drenthe. Dit raadsbrede gesprek is het vervolg op een initiatief van de VVD-fractie van Midden-Drenthe dat in het tweede kwartaal van 2016 startte.

De VVD ontving langs verschillende wegen het signaal dat een aantal bungalowparken dreigt te verpauperen. Daarom heeft de VVD-fractie een kort onderzoek gehouden naar de stand van zaken. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie in september van dit jaar een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de parken. Het doel was om de resultaten van het onderzoek te toetsen en verder uit te diepen.

De eerste bijeenkomst (3-9-2016)
Deze bijeenkomst heeft laten zien dat de parken veel van elkaar verschillen qua omvang, opzet en aanwezige voorzieningen. Een overeenkomst is dat ze allemaal leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken kennen. Naast verpaupering zijn er problemen als inbraak, overlast en wietteelt. Verder blijkt dat de recreatieve verhuur en verkoop van bungalows steeds moeilijker wordt. Dit is van negatieve invloed op het investeringsklimaat op de parken.
Hoewel de inspanning van vrijwilligers op de parken goed is en verpaupering nu nog niet grootschalig, zal de verpaupering naar verwachting toenemen. Door achterblijvende investeringen zal onderhoud achterwege blijven; wat meer verpaupering oplevert. Als deze negatieve spiraal optreedt, zal het verval steeds sneller toenemen.
De parken geven desgevraagd aan dat een bestemmingsplanwijziging van ‘recreatie’ naar een ‘dubbel bestemming’ (recreatie èn bewoning) een goede oplossingsrichting is. Eigenaren krijgen op deze manier meer keuzevrijheid in wat ze met de woning kunnen doen. Recreatief eigen gebruik en recreatieve verhuur blijven mogelijk, maar ook langdurige verhuur als woonhuis of gebruik als eigen woning is dan mogelijk. De aanwezigheid van ‘permanente’ bewoners op een park heeft een positieve invloed op de sociale controle. Dit blijkt nu al bij parken waar mensen al permanent mogen wonen (deze mensen hebben een persoonsgebonden vergunning).
De VVD wil samen met de eigenaren van de parken voorkomen dat het vervalscenario onomkeerbare vormen aanneemt. Daarom zijn alle fracties van de gemeenteraad van Midden- Drenthe gevraagd deel te nemen aan een raadsbrede bijeenkomst met vertegenwoordigers van de bungalowparken.

Raadsbrede bijeenkomst (29-10-2016)
De organisatie van deze bijeenkomst lag bij de griffie van de gemeenteraad van Midden-Drenthe en de begeleiding lag in handen van Debat.nl.
Alle fracties van de gemeenteraad namen deel aan de bijeenkomst en ook de bungalowparken waren goed vertegenwoordigd. De gesprekken tussen raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van de parken vonden plaats in groepen. Per tafel trad een raadslid als gespreksleider op. In een aantal rondes werd de problematiek besproken waarbij tussentijds een plenaire terugkoppeling werd gegeven.
Aan het einde van de bijeenkomst kon de conclusie getrokken worden dat er veel onrust en onzekerheid is onder de eigenaren van de bungalows. De eigenaren hebben de gemeenteraad deze dag dan ook gevraagd om via een bestemmingsplan wijziging de bestemming ‘recreatie’ te wijzigen in ‘dubbelbestemming’. Deze oplossing geeft duidelijkheid en de meeste handelingsruimte aan de eigenaren van de bungalows. Een volgende conclusie was dat, door de verschillen tussen de parken, maatwerk per park nodig is.
Samenvattend kan gezegd worden dat de dag een succes is geworden en dat deze, indien nodig, voor herhaling vatbaar is. Ook was er waardering voor de aanpak en organisatie van deze dag.