Perspectief nota – 6 Juli 2018

Op donderdagavond 6 juli is de perspectiefnota 2018 behandeld. Hierbij de reactie van de VVD fractie

Reactie op de perspectiefnota 2018 van de fractie VVD Midden-Drenthe.

 
De laatste perspectiefnota van deze bestuursperiode kenmerkt zich door het in beeld brengen van de financiën.

De meerjarenraming laat zien dat erin 2021 een bestedingsruimte van 1,4 miljoen is.Er zijn echter veel pro memorie investeringen voor de komende jaren opgenomen. Hierdoor is niet een goed en duidelijk beeld te verkrijgen in de financiële ruimte van de meerjarenbegroting.
De aangegeven bestedingsruimte is veel te positief weergegeven aangezien de uit de investeringen voortvloeiende kapitaals- en exploitatielasten niet zijn verwerkt. Het door het college aangegeven bedrag heeft daardoor voor de gemeenteraad geen indicatieve waarde aangezien de financiële gelden van de pm investeringsbedragen niet bekend zijn.

Niet benoemd zijn de onzekerheden.

De financieel risico’s bij plannen zoals: GVVP; ontwikkeling van het Havengebied; het woonplan; het Voortgezet onderwijs; de lening voor Glasvezel en de nieuwe omgevingswet.

De VVD ziet ook dat de economie aantrekt. De MKB is de ruggengraat van de economie.

Initiatieven van de ondernemers moeten door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd worden.

Tegelijk moet er een vangnet zijn voor de zwakste mens in onze gemeente. De gemeente voert een sociaal beleid. De valkuil is tegelijk dat mensen nooit uit de bijstand komen.

De huidige woud aan regels prikkelt niet. Dit geeft veel onduidelijkheid en is a-sociaal. Vooral minima vallen overal buiten.

De VVD wil deze groep in haar kracht zetten. Werken loont.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De toeristenbelasting is de hoogste van Drenthe. Hier stimuleert u de economie niet mee. Dat geldt ook voor het gedoogbeleid van de permanente bewoning in recreatieparken.

 De VVD vindt deze perspectiefnota vol van risico’s op alle domeinen. Vlak en weinig duidelijkheid. En …. Veel nog openstaande nog niet gestarte projecten.

Het sociale domein

De VVD ondersteunt het belang om het proces van de transformatie van jeugdzorg, WMO en participatie goed te laten verlopen.

Het doel om de financiële inrichting van de drie beleidsterreinen te gaan heroverwegen is volgens ons noodzakelijk.

De eerste 2 jaren van de decentralisaties zijn afgerond.
Langzaam groeit de vraag hoe kan het beter georganiseerd worden?
Hoe komt de verbinding tot stand tussen het gemeentelijke beleid en het welzijnswerk?

Daarnaast groeit de behoefte om de verbinding te zoeken tussen alle betrokken partijen in Midden-Drenthe zoals het onderwijs, de eerstelijns zorg, dorpsbelangen, de sport- en andere verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Dit geldt zowel voor de professionele kennis als het financiële beleid. Mede bevestigd door het onderzoeksrapport van de stichting welzijn.

Kits Primair
De VVD vindt het van belang dat ieder kind goed onderwijs krijgt in een veilige omgeving.

Het krediet dat beschikbaar is gesteld voor de Harm Smeengeschool, mag zo nodig wel hoger zijn om het schoolplein een multifunctioneel plein te laten worden die integreert in de omgeving. Het schoolgebouw dient passend zijn voor de omgeving.

Welwozo
De VVD staat voor innovatie en vernieuwing. Het Welwozo project es een voorbeeld van hoe belangrijk een goede infrastructuur, middels snel internet, is. De VVD maakt zich zorgen om de gang van zaken van Sterk Midden Drenthe.

Verbinding
De VVD is voor duidelijkheid en dat bereikt u niet met het containerbegrip LEEFSTIJL. Wij zien meer in verbinding.

Verbinding is nodig om jeugdzorg, WMO en participatie te laten integreren met onder andere sport en zorg.

Ruimte
Vorige week heeft de raad nieuw beleid met betrekking tot het wegenonderhoud vastgesteld. Wij verwachten van het college waakzaamheid en een flexibele aanpak bij eventuele problemen.

Nu de economie voor een groot aantal bedrijfstakken weer aantrekt is er behoefte aan ruimte. Ruimte om te ondernemen.

Bedrijven moet ruimte worden geboden om te kunnen bouwen. Dit vraagt een grote beschikbaarheid van kavels op bedrijventerreinen. Maar ruimte om te ondernemen is ook kijken of we bedrijven kunnen faciliteren. Hiervoor geldt het uitganspunt van de VVD: minder regels!

Veiligheid is voor de VVD zeer belangrijk, daarom is het een doorn in ons oog dat er nog steeds gevaarlijke situaties bij onbewaakte spoorwegovergangen zijn.

De problematiek rond slachtafval verwerker Noblesse lijkt te verbeteren. De ingezette koers om met het biobed de lucht te zuiveren lijkt resultaat te geven. Helaas hebben de gebruikers van het fietspad langs dit bedrijf nog steeds geen frisse lucht, wellicht kan het fietspad omgelegd worden zodat de omgeving rondom Noblesse voor iedereen frisse lucht geeft..

 Voor de verhoging van de ozb gaat het college uit van 1,5% gebaseerd op de peildatum 1 maart.  De VVD vindt het rechtvaardiger en correcter om uit te gaan van het inflatiepercentage over het voorgaande jaar.

(Centrum) Beilen
Het centrum van Beilen vraagt al jaren om een opknapbeurt. De VVD vindt dat hier wel wat vaart gemaakt mag worden. We willen in het komende jaar duidelijke stappen zien in samenwerking met alle betrokkenen.

 Teleurgesteld zijn we dat er tot nu toe geen concreet voorstel hebben gezien voor de aanleg van een rotonde bij afslag 30.  Wethouder: waar blijven de acties?

Recreatie en toerisme
De recreatieve en toeristische sector is voor de gemeente Midden-Drenthe een belangrijke sector. Het zorgt voor werkgelegenheid. 

De toeristenbelasting is voor vele ondernemers een doorn in het oog. Na de verhoging van vorig jaar lijkt het er niet beter op te worden. De toeristenbelasting wordt gebruikt als melkkoe. De VVD dient een motie in die vraagt om een onderzoek naar differentiatie van de tarieven van de toeristenbelasting. Wij wachten de reactie van de raad af.

 Bedrijfsvoering

De extra gelden voor bedrijfsvoering vinden we terecht gezien het toenemende takenpakket.  Open en transparant is voor de VVD belangrijk. 

Wat communicatie betreft heeft de bedrijfsvoering nog wel een slag te slaan.

De Ja mits cultuur is wat de VVD betreft het uitgangspunt voor een gesprek met burger maar ook met ondernemer.  De gemeente heeft hierin een faciliterende rol, dat betekent dat het moet meedenken met de klant.

 Afrondend
Het komende jaar staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
De VVD neemt graag haar verantwoordelijkheid om in Midden Drenthe een vrij, verdraagzaam en voortvarende beleid te voeren.