Permanente bewoning receatieparken.

De VVD heeft al jaren de aandacht gevraagd voor de permanente bewoning op recreatieparken. De handhavingproblematiek en de veiligheid zijn hier een punt van zorg, maar ook de mogelijke verpaupering van de parken omdat de bewoners niet weten waar zij aan toe zijn zolang er geen beleid is over deze problematiek.

In januari 2016 heeft de fractie vertegenwoordigers van de recreatieparken bij elkaar gebracht om informatie uit te wisselen. Hieruit is de vraag voortgekomen dat de wens van de vertegenwoordigers van de parken was dat zij met de gehele raad in gesprek wilden komen. Dit heeft plaatsgevonden op het gemeentehuis op 29 oktober 2016.

Deze bijeenkomst bracht vertegenwoordigers van de parken in gesprek met ambtenaren en raadsleden. Uit deze bijeenkomst is naar voren gekomen , dat

  • maatwerk per park noodzakelijk is.
  • De eigenaars en bewoners (verenigingen) regelmatig over de voortgang op de hoogte zouden worden gehouden en (tussen)resultaten met hen zouden worden besproken.

Aangezien er tot op heden nog geen terugkoppeling van de gemeente naar de eigenaars en bewoners(verenigingen) geweest is, heeft de VVD fractie samen met 4 collega partijen een motie opgesteld.

De strekking van de motie was, dat de raad het college vraagt om:

  • Met spoed een of meer pilots/proefprojecten te beginnen, waarbij de verschillende aspecten, risico‚Äôs en mogelijke oplossingen (waaronder dubbelbestemming) worden onderzocht.
  • Daarnaast haast te maken met het vaststellen van een beleidskader met betrekking tot de recreatieparken.

Periodiek de gemeenteraad en eigenaars en bewoners(verenigingen) van recreatieparken te informeren over de stappen, die worden gezet en te betrekken bij de verdere voortgang.

Deze motie is de burgemeester Baas overgenomen namens het college.

Dit is en stapje in de goede richting bij deze zeer ingewikkelde problematiek. Ook een stap in de goed richting is de Rapportage vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Drenthe, die onlangs door de provincie gepresenteerd is.