Algemene beschouwingen 2018

De reactie van de VVD fractie op de begroting 2018, tijdens de algemene beschouwingen op 2 november 2017.

Voorzitter, beste dames en heren, geachte aanwezigen en mensen thuis achter het scherm,

Ik wilde starten met een terugblik op de laatste vier jaar. Maar wees gerust, dat ga ik niet doen. Ik ga het niet hebben over het turbulente begin en ook niet over de rust die daarna is wedergekeerd. Nee we kijken vooruit. Iemand zei eens tegen me “Wat gisteren gebeurd is kan je niet veranderen, je kunt er van leren en in de toekomst zaken eventueel anders aanpakken”.
Dat lijkt me een prima uitgangspunt voor deze avond. Wat is er gebeurd, waar kunnen we van leren en hoe zien wij dat in de toekomst aangepakt worden.

Vóór ons de begroting van 2018.
Dit keer ook in digitale vorm beschikbaar. Lekker relaxed op de bank achter je iPad inzoomen op de begroting van de gemeente. Een manier die het voor iedereen makkelijker maakt om mee te lezen en te oordelen wat er in onze gemeente op de agenda staat. Voor ieder wat wils, zowel in details als op hoofdlijnen. De digitale begroting heeft een duidelijke opzet, is goed leesbaar en gaat mee met de tijd. Wie weet krijgen we hierdoor in de toekomst wel meer burgers bij de inspraak op de begroting. 

De begroting van 2018 laat een positief beeld zien. Ook de meerjarenraming is positief. Het laat zien dat er in 2021 een bestedingsruimte van 1,4 miljoen euro is. Er zijn echter veel pro memorie investeringen voor de komende jaren opgenomen. Hierdoor is helaas niet een goed en duidelijk beeld te krijgen van de financiële ruimte op de meerjarenbegroting.

Dit bevestigt ons gevoel dat de uitvoering van plannen lang op zich laat wachten.

Vierjaar geleden stonden we voor de drie transities. Decentralisaties. De uitvoering jeugdzorg, de participatiewet en de WMO werden een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De verwerking en implementatie verliepen binnen onze gemeente over het algemeen soepel.  De komende jaren moeten we gaan inzoomen op deze transities, wat kunnen we er van leren en wat kan er beter of misschien zelfs nog efficiënter.


Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is iets waar de VVD al jaren zijn pijlen op richt. In 2017 is er verder gewerkt aan de uitvoering van dit gvvp. We hebben als raad het afgelopen jaar tijdens de raadsexcursie wegenonderhoud gezien hoe lastig het is het onderhoudsniveau van wegen vast te stellen. Toch hebben we gezamenlijk een verdeling van onderhoudsniveaus kunnen vaststellen.  Een goed resultaat.


Een onderdeel van het gvvp zijn de fietspaden. 

Binnen Drenthe als fietsprovincie willen we als gemeente uiteraard ook een aandeel in hebben. Veilige en goed begaanbare fietspaden zijn daarom essentieel. 

Het fietspad Drijber en het fietspad langs de Garmingerstukken worden in de komende jaren gerealiseerd. Dit is een goede start. Wij zien daarnaast graag dat ook het fietspad langs de Musels op niet al te lange termijn aangelegd gaat worden.

Als we dan al fietsend door onze gemeente gaan komen we uit bij het fietsplan voor de VAMberg. Een provinciaal plan wat extra toerisme naar onze gemeente zal trekken.  Een plan waarin de fietspaden rondom Wijster en Drijber meegenomen dienen te worden. Het fietspad langs Noblesse past hierbij. Hoewel wij het idee hebben dat het bio bed bij Noblesse zijn werk doet hebben de fietsers hier minder profijt van. Vooral de schoolgaande jeugd die elke dag naar Hoogeveen heen en weer fietsen willen door frisse lucht fietsen. Met de aanpak van de VAMberg is het een goed moment de fietsers weer die frisse lucht te geven en het fietspad te verleggen. Kan het college aangeven hoever de plannen rondom de VAMberg zijn? Hoe is de samenwerking met de provincie?


Afslag 30.

De plannen voor de rotonde bij afslag 30 zijn in een vergevorderd stadium. Daarin wordt, zoals de VVD al vaker heeft aangegeven, ook de ontwikkeling van het bedrijfsleven meegenomen. De economie trekt aan wat zorgt voor grotere aan en afvoer door vrachtwagens. Naast het feit dat de rotonde groter moet worden willen we nogmaals benadrukken dat de hoogte van het huidige viaduct weliswaar voldoet aan de huidige richtlijnen maar daar houdt het helaas bij op. In de praktijk blijkt dat nieuwe vrachtwagens nagenoeg dezelfde hoogte hebben als de hoogte van het huidige viaduct.

Veiligheid.
Handhaving en toezicht. Een nieuw beleidsplan wordt binnenkort verder besproken. Hierin worden een groot aantal zaken gevraagd waarvan wij twijfelen of dat binnen de huidige capaciteit en middelen kan worden uitgevoerd. Om hier eventueel wel in te voorzien hebben we een amendement voorbereidt die financiële ruimte reserveert om het werk goed te kunnen uitvoeren met middelen en / of extra uren.

Veiligheid is ook op het digitale vlak enorm belangrijk. Onder andere door de invoering van de algemene verordening persoonsgegevens op 25 mei van het volgend jaar. Informatiebeveiliging en privacy beheer behoren de komende jaren belangrijke speerpunten te zijn.

Recreatie.
De afgelopen jaren hebben we menigmaal om de tafel gezeten om te praten over de recreatieparken. Daarnaast heeft ook de provincie onderzoek gedaan naar de kwaliteit en levensvatbaarheid van de parken. De VVD is al menig jaar een voorstander van het individueel beoordelen van de parken om te kijken of dubbelbestemming wenselijk is.

De VVD vindt de toeristische sector belangrijk voor onze gemeente. Dit ondersteunen wij door de toeristenbelasting terug te verlagen met 10 cent. Daarvoor dienen wij een amendement in.

Wijkverbetering.
Voor wijkverbetering stellen wij voor de wijk Borkerhout in Westerbork in 2018 aan te pakken. Tijdens de raadsexcursie wegenonderhoud hebben we gezien dat deze wijk in zijn geheel een upgrade nodig heeft.

Onderwijs.
De huisvesting van het onderwijs blijft ons bezig houden. Het nieuwe gebouw voor voortgezet onderwijs maar ook de plannen voor de Harm Smeenge school zien wij niet als een architectonisch hoogstandje maar wel als multifunctionele gebouwen die op gaan in de omgeving. Een gezond leefklimaat voor de kinderen in de scholen is daarbij van belang. Daarnaast zien wij ook multifunctionele schoolpleinen.  Schoolpleinen waar bijvoorbeeld een beweegplein wordt aangelegd die ook buiten schooltijden gebruikt kan worden.

Ondernemers.
Ondernemers zijn de drijfveren in onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid. Zij versterken onze economie. Ons verbaasde dat wij onlangs in het dagblad van het noorden konden lezen dat de tarieven voor de OZB scheef zijn gegroeid tussen woningen en niet woningen. Daarmee dus scheefgroei tussen particulieren en ondernemers.
Wij dienen een motie in die het college de opdracht geeft de huidige verhoudingen OZB- tarieven in kaart te brengen. Daarnaast vragen wij het college wat de reden is dat de peildatum maart van het nationaal consumentenprijsindex wordt gehanteerd voor de inflatiecorrectie in plaats van het gemiddelde over het gehele jaar. Dat lijkt ons een eerlijker weergave van de inflatie.

Het vestigingsklimaat in onze gemeente moet gezond zijn. Goed te zien dat er in Westerbork al volop wordt gewerkt aan de opwaardering van het centrum. De aanpak en visie op het centrum van Beilen is daarop een mooi vervolg. Daarnaast moeten we ook aandacht schenken aan de bedrijventerreinen en de mogelijkheden die deze bieden. 

De regionale economie moeten we blijven stimuleren. Wij dringen er daarom op aan om, bij zowel enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen, het aanvragen van offertes en het gunnen van opdrachten specifiek aan ondernemers in onze eigen gemeente te verstrekken.
Dit is een uitstekende manier om de regionale economie te blijven stimuleren.

Afrondend, voorzitter.


We gaan voor de toekomst.
Voor een mooi, veilig, bereikbaar en aantrekkelijk Midden-Drenthe.


A.Snijders
Raadslid